Afspraak maken
U kunt een afspraak maken per telefoon bij het secretariaat. Ook kan uw huisarts digitaal per ZorgDomein en of Zorgmail een afspraak voor u maken. De openingstijden staan op de website vermeld.

 

Verwijzing
In alle gevallen heeft u een verwijzing van uw huisarts en of behandeld specialist nodig alvorens u een afspraak kunt maken.Tevens dient u uw legitimatiebewijs, verzekeringspasje en of verzekeringspolis mee te nemen en een lijst van uw huidige medicatie indien van toepassing.

 

Wachttijden
Medisch Centrum de Rivieren wil u graag zo snel mogelijk helpen en doet er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. De wachttijd is het aantal dagen tussen het tijdstip van aanmelding en de datum die de derde mogelijkheid in het digitale agenda systeem weergeeft waarop u terecht kunt voor een onderzoek en eventuele behandeling. De gemiddelde wachttijd bedraagt minder dan 10 werkdagen, maar kan bij toegenomen aanbod wat oplopen. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, dan kunt u altijd contact met de praktijk opnemen.

 

Heeft u geen verwijzing?
In dat geval  vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten voor geleverde zorg meestal niet. Heeft u geen geldige verwijzing en wenst u toch geholpen te worden dan moet u bij uw eerste bezoek een behandelovereenkomst ondertekenen. Hierin verklaart u de factuur voor geleverde zorg zelf te zullen betalen.

 

Afspraak afzeggen of wijzigen
Mocht u om persoonlijke redenen niet kunnen verschijnen op het tijdstip van afspraak, dan dient u dit snel maar uiterlijk 24 uur van te voren aan ons door te geven, anders zijn wij gerechtigd u een “no show” ofwel ” niet verschijnen”  factuur in rekening te brengen ter hoogte van € 47,25 door de patiënt zelf te vergoeden.

 

Eerste bezoek
Bij aankomst worden uw gegevens gecontroleerd en de verwijsbrief van uw huisarts/arts in ontvangst genomen en verwerkt. Daarbij wordt u verzocht een vragenlijst in te vullen en een informed consent (informatieplicht van de arts en toestemmingsvereiste van de patiënt tot eventuele behandeling) te ondertekenen en informatie te verkrijgen over het privacyreglement. Na inlevering, neemt u plaats in de wachtruimte.

 

Onderzoek
Op grond van de klinische informatie (verwijsbrief) van uw  huisarts/arts wordt het gebied waar u specifieke klachten heeft, onderworpen aan een lichamelijk onderzoek middels palpatie (drukken met vinger/hand).  Het kan daarbij nodig zijn dat u een deel van kledingstukken uittrekt dan wel laat zakken.
Daarbij worden de gebieden waarbij de meeste pijn wordt ervaren op de huid aangegeven middels een afwasbare stift. Vervolgens ondergaat u een echografisch onderzoek , waarbij de weke delen in het aangedane gebied worden beoordeeld op aanwezigheid van eventuele afwijkingen. Dat kunnen afwijkingen in spieren, pezen, slijmbeurzen etc zijn. Mochten er afwijkingen worden gevonden , dan wordt met u besproken wat de behandelmogelijkheden zijn. Meestal bestaat deze behandeling uit een gerichte injectie of meerdere injecties  met een medicijn in het afwijkende en of ontstoken gebied. Afhankelijk van de aard en duur van de klachten en afwijkingen kan het zijn dat u hiervoor meerdere behandelingen met echogeleide injecties moet ondergaan op diverse plekken in het aangedane gebied over een langere periode. Maar deze behandelingen worden altijd in nauw overleg met u en zonodig uw huisarts/arts besproken. Met het ondertekenen van het informed consent heeft u formeel aangegeven dat u zich vooraf op de hoogte heeft gesteld van de aard van het onderzoek en de eventueel daarop volgende behandeling(en) en daarvoor in principe toestemming hebt verleend aan de behandelaar.

 

Hoe lang duurt een behandeling en waarom juist in dit centrum?
Bij een eerste consult bedraagt de tijd voor een oriënterend gesprek, onderzoek en eventuele behandeling ongeveer 30-45 minuten. Het vervolgconsult met behandeling gemiddeld 15-20 minuten. Het aantal behandelingen hangt af van de duur, aard, ernst en plaats van de klachten. Uit ervaring gemiddeld 2-4 behandelingen per klacht, soms zijn echter meer behandelingen nodig om tot een gewenst resultaat te komen. In een minderheid van de gevallen slaat de therapie niet of onvoldoende aan. Met de meest moderne echo techniek en de jarenlange ervaring van de radioloog kunnen ook kleinere structuur veranderingen ( zgn overbelastingsveranderingen ) in bijvoorbeeld spieren worden gedetecteerd, welke vaak aanleiding kunnen zijn voor de bestaande klachten.

 

Zijn er complicaties te verwachten?
Soms treedt gedurende enkele dagen een wat schrijnend gevoel op in het gebied van de injectie meestal van voorbijgaande aard. Sporadisch kan er een klein bloedvaatje worden geraakt waardoor er een kleine blauwe plek in het injectiegebied op de huid kan optreden. Meestal ervaren patiënten nauwelijks tot geen klachten na de behandeling.

 

Overgevoeligheid
Sommige patiënten klagen na injectie over een gevoel alsof ze een opvlieger (flush)  hebben, vaak van voorbijgaande aard.

 

Medicijngebruik en behandeling
Van groot belang is te melden of u bloedverdunners gebruikt en of u onder controle staat van de trombosedienst. Daarbij is de waarde van de INR ( normaal 2.2-3.2 ) van belang. Overleg zonodig met uw behandelend arts hieromtrent. Ingeval u bekend bent met Diabetes en hiervoor medicatie gebruikt dient u dit  tevoren te melden. Tevens van belang is of u wel of niet zelf de suikerspiegel controleert. Het gebruikte medicijn bij injectie bestemd voor de behandeling kan soms een verhoging van de suikerspiegel geven .Let daar op! Ingeval u antibiotica gebruikt of recent heeft gebruikt en eventueel geplande vaccinatie, dient u daar melding van te maken voorafgaand aan de behandeling. Ook alle overige medische informatie melden als u dat van belang acht voor het onderzoek.

 

Verwijsbrief
Radiologisch onderzoek valt onder de zogenaamde “Overige Zorgprodukten” ofwel OZP’s. Dat betekent dat in principe voor ieder vervolgconsult een nieuwe verwijsbrief noodzakelijk is, om in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding van de behandelkosten. Vaak doet de vraag zich voor waarom bij elk vervolgconsult weer een nieuwe verwijsbrief noodzakelijk is. Reden is dat het specialisme Radiologie geen DBC (diagnose behandelcombinatie) en of DOT( DBC op weg naar transparantie) kent. Daaruit voortvloeiend kent het specialisme  Radiologie de term ‘Zorgprodukt’ niet. Een radiologie verwijzing is in principe eenmalig geldig op een datum , tenzij de huisarts op de verwijzing reeds aanvullende behandelingen gewenst acht. Op grond van deze verwijzing worden de codes van echo onderzoek en behandeling  aan de zorgverzekeraar in rekening gebracht. In zekere zin neemt de radioloog de behandeling van de verwijzend huisarts/arts over. Mochten er desondanks nog vragen zijn, dan kan de radioloog die waar mogelijk beantwoorden.