Patiëntinformatie

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken per telefoon bij het secretariaat. De openingstijden staan op de website vermeld.

 

Verwijzing

In alle gevallen heeft u een verwijzing van uw huisarts of behandeld specialist nodig. Tevens dient u uw verzekeringspasje of polis mee te nemen en een lijst van uw huidige medicatie indien van toepassing.

 

Heeft u geen verwijzing?

In dat geval vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten voor geleverde zorg meestal niet. Heeft u geen geldige verwijzing en wenst u toch geholpen te worden dan moet u bij uw eerste bezoek een behandelovereenkomst ondertekenen. Hierin verklaart u de factuur voor geleverde zorg zelf te zullen betalen.

 

Afspraak afzeggen of wijzigen

Mocht u om persoonlijke redenen niet kunnen verschijnen op het tijdstip van afspraak, dan dient u dit snel maar uiterlijk 24 uur van te voren aan ons door te geven, anders zijn wij gerechtigd u een “no show” ofwel ” niet verschijnen” factuur in rekening te brengen.

 

Eerste bezoek

Bij aankomst worden uw persoonlijke gegevens gecontroleerd en de verwijsbrief in ontvangst genomen en verwerkt, voorzover er geen digitale verwijzing via zorgdomein heeft plaatsgevonden. Daarbij wordt u verzocht een vragenlijst in te vullen en een informed consent te ondertekenen en kennis te nemen van informatie over het privacyreglement. Na inlevering, neemt u plaats in de wachtruimte.

 

Privacyreglement Medisch Centrum de Rivieren   

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk: De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van de praktijk

Medisch Centrum de Rivieren is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

• voor zorgverlening;

• voor doelmatig beheer en beleid;

• voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

Alle medewerkers binnen Medisch Centrum de Rivieren hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan  Medisch Centrum de Rivieren. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Download hier het aanvraagformulier

 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Medisch Centrum de Rivieren is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Medisch Centrum de Rivieren hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw behandelend specialist hierover graag met u in gesprek.

 

Klacht/Geschil melden

Het is fijn wanneer het contact met uw zorgaanbieder deskundig en aangenaam verloopt. Maar dat is helaas niet altijd vanzelfsprekend. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de geleverde zorg. Op deze pagina leest u wat u kunt doen als u een klacht over uw zorgaanbieder heeft.


Stap 1: Bespreek uw klacht/onvrede met uw zorgaanbieder

Zit u met vragen, twijfels of bent u ergens ontevreden over? Vertel het uw zorgaanbieder of degene waar u rechtstreeks mee te maken heeft. Het is belangrijk dat u eerst in gesprek gaat met de persoon op wie de klacht betrekking heeft. Hij of zij wil namelijk graag van u leren en stelt het doorgaans zeker op prijs om het te horen als een cliënt niet tevreden is. Een goed gesprek kan vaak al veel verhelderen en onvrede wegnemen. Hij of zij kan meer uitleg geven over de manier van (be)handelen en mogelijk excuses aanbieden.

Lees meer over het in gesprek gaan met uw zorgaanbieder.

 

Stap 2: Schakel de klachtenfunctionaris in

Lukt het niet om er samen met uw zorgaanbieder uit te komen? Of wilt u hulp bij het indienen van een klacht? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris indien uw zorgaanbieder is aangesloten bij Stichting Klachtenregeling.nl (via Solopartners of rechtstreeks).

Lees meer over de klachtenfunctionaris en het indienen van een klacht.


Stap 3: Dien een geschil in bij de geschilleninstantie

Mocht u er samen met de klachtenfunctionaris niet uitkomen, dan kunt u een klacht als geschil voorleggen aan de geschilleninstantie. 

Lees meer over de geschilleninstantie en het indienen van een geschil.

 

 

Laatst bijgewerkt: December 2022