Patiëntinformatie

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken per telefoon bij het secretariaat. De openingstijden staan op de website vermeld.

 

Verwijzing

In alle gevallen heeft u een verwijzing van uw huisarts of behandeld specialist nodig. Tevens dient u uw verzekeringspasje of polis mee te nemen en een lijst van uw huidige medicatie indien van toepassing.

 

Heeft u geen verwijzing?

In dat geval vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten voor geleverde zorg meestal niet. Heeft u geen geldige verwijzing en wenst u toch geholpen te worden dan moet u bij uw eerste bezoek een behandelovereenkomst ondertekenen. Hierin verklaart u de factuur voor geleverde zorg zelf te zullen betalen.

 

Afspraak afzeggen of wijzigen

Mocht u om persoonlijke redenen niet kunnen verschijnen op het tijdstip van afspraak, dan dient u dit snel maar uiterlijk 24 uur van te voren aan ons door te geven, anders zijn wij gerechtigd u een “no show” ofwel ” niet verschijnen” factuur in rekening te brengen.

 

Eerste bezoek

Bij aankomst worden uw persoonlijke gegevens gecontroleerd en de verwijsbrief in ontvangst genomen en verwerkt, voorzover er geen digitale verwijzing via ZorgDomein en of Zorgmail heeft plaatsgevonden. Daarbij wordt u verzocht een vragenlijst in te vullen en een informed consent te ondertekenen en kennis te nemen van informatie over het privacyreglement. Na inlevering, neemt u plaats in de wachtruimte.

 

Privacyreglement Medisch Centrum de Rivieren   

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk: De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van de praktijk

Medisch Centrum de Rivieren is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

• voor zorgverlening;

• voor doelmatig beheer en beleid;

• voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

Alle medewerkers binnen Medisch Centrum de Rivieren hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan  Medisch Centrum de Rivieren. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Download hier het aanvraagformulier

 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Medisch Centrum de Rivieren is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Medisch Centrum de Rivieren hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw behandelend specialist hierover graag met u in gesprek.

 

Klacht/Geschil melden

Klachtenregeling Medisch Centrum de Rivieren

 

Klachten kunnen opgelost worden

De medewerkers van Medisch centrum de Rivieren doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over een behandeling. Aan uw opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht. Allereerst omdat Medisch centrum de Rivieren het belangrijk vindt dat u tevreden bent. Daarnaast biedt dit ons de mogelijkheid om de zorgverlening waar nodig te verbeteren.

Hieronder leest u wat u kunt doen wanneer u ontevreden bent en waar u terecht kunt met uw klacht of opmerking.

 

Probeer samen met uw zorgverlener het probleem op te lossen
Uw zorgverlener stelt het op prijs dat hij of zij direct de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw onvrede met u te bespreken.
Deze directe benadering gaat niet iedereen even gemakkelijk af, maar als uw zorgverlener niet op de hoogte is van het feit dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen dit samen met u op te lossen. Een goed gesprek kan veel duidelijkheid geven waardoor u samen tot een oplossing van het probleem kunt komen.

Wanneer u niet geheel tevreden bent over een behandeling/ en of bejegening, is het raadzaam hier niet mee rond te blijven lopen. Onvrede is vaak gebaseerd op miscommunicatie of een verschillend verwachtingspatroon. Uw zorgverlener stelt het in zo’n situatie op prijs dat u contact opneemt met degene die u heeft behandeld. Op deze manier is hij of zij in de gelegenheid uw onvrede weg te nemen.

 

Externe klachtenfunctionaris
Mocht u er samen met uw zorgverlener niet uitkomen, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan een klachtenfunctionaris. Omdat MC de Rivieren een kleine praktijk is en we u in de gelegenheid willen stellen uw klacht met een onafhankelijke professionele bemiddelaar te bespreken, hebben we een externe klachtenfunctionaris aangesteld via Stichting Klachtenregeling. De klachtenfunctionaris bemiddelt om samen met u en uw zorgverlener te werken aan een oplossing.

U kunt Stichting Klachtenregeling bereiken van maandag t/m vrijdag van 09:00 – 17:00 via 085 – 485 85 60 of via info@klachtenregeling.nl .Meer informatie over de werkwijze van Stichting Klachtenregeling leest u op hun website. Hier kunt u tevens het reglement vinden op basis waarvan de klachtenprocedure verloopt.

 

Klachtenonderzoek

Als bemiddeling niet tot de gewenste oplossing leidt of wanneer u geen bemiddeling wenst, dan zal een klachtenonderzoek plaatsvinden. Het klachtenonderzoek wordt uitgevoerd door de externe onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Om uw klacht goed te kunnen beoordelen verzamelt de externe klachtenfunctionaris alle informatie die daarvoor nodig is. Mogelijk wordt u gevraagd om (schriftelijk) een toelichting te geven op uw klacht. Misschien is het zelfs nodig om (een deel van) uw dossier bij de zorgverlener op te vragen of om andere betrokkenen te horen. Hiervoor wordt eerst uw toestemming gevraagd. De externe klachtenfunctionaris kan geen bindende uitspraak doen over uw klacht maar geeft een advies aan MC de Rivieren. Afsluitend ontvangt u van MC de Rivieren een bericht over wat wij met het advies van de klachtenfunctionaris doen. De totale doorlooptijd van deze procedure is zo’n 6 weken. Indien nodig zal de procedure met 4 weken verlengd worden.

 

Geschillencommissie
Indien de klachtenbemiddeling en het onderzoek voor u niet tot een gewenste oplossing geleid hebben dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie. Deze Geschillencommissie is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie bestaande uit drie leden, die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht. In bepaalde gevallen kan de Geschillencommissie een schadevergoeding toekennen tot een bedrag van maximaal 25.000,- euro.

MC de Rivieren is aangesloten bij de geschillencommissie van Stichting Klachtenregeling. Als u een klacht wilt indienen bij de Geschillencommissie dan kan dat door dit formulier in te vullen en per e-mail te versturen naar klachten@cbkz.nl of per post te versturen naar CBKZ, t.a.v. Geschilleninstantie SKR, Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem. De Geschillencommissie is telefonisch bereikbaar op 085 – 485 85 60

Bij aanvang van een geschil procedure is de klagende client klachtengeld verschuldigd. Meer informatie over procedure bij de Geschillencommissie leest u hier.

 

Handige links en documenten

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

https://www.klachtenregeling.nl/

Landelijk Meldpunt Zorg

 

Laatst bijgewerkt: februari 2023